دنیا اگر مردونگی داشت........اسمش دخترونه نبود...........!

 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

| دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲|9:25 | آناهیتا |

 قلم، مـ‗__‗ـیـلرزد روی ورق !!

می د|نم از مـ‗__‗ن بدت می آیـــد !

من قـ‗ـ‗ـلمـــی زهر آلود دارم که با نوشــ‗__‗ـته هایم … قلبــ‗__‗ــــت ر| ،

خاطرات شیـ‗__‗ــرین گذشـ‗__‗ـته ات ر| ،

آن گوشه ی تاریـــک دلت ر| مورد حمله قرار مـــﮮ دهم !

مــو را بر تنت سـیـخ مــﮮ کنم ،

گلوله اﮮ درون گلویـ‗__‗ت می گذ|رم ،

عرقی روی پیشانیـ‗__‗ــت مــﮮ گذارم ! مـــن ر| ببخــ‗__‗ــش !

دلـ‗__‗م، مـیـ‗__‗لرزد موقع نوشتن !
| شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱|16:43 | آناهیتا |

حــــــــ ـــالــــــــم بــــــهــــــم مـــی خــــــــورهـــــ از پســـــ×ــــــر هایی که فکرشـــــــون دخـــــتــــــــــر 


بــــــازیــــــــه ،

 

  


 حال بهم می خوره از پسر هایی


که حتــــــی به دختــــــــــرای چـــــ ـــــادریـــــــــ هم رحــــــــم نمــــــی کنــــــــــن


.


 

حـــــــــــــالــــ×ــــــم بــــهـــم مــــی خــــورهـــــ از دخـــــــتــــر هـــــایــــی  کـــــه ده قلـــــم آرایــــش می کنــــن .

 

حــــــــ×ـــــــالـــــــــــــم بـــــهــــم مــــی خــــورهــــ از دخـــ×ـــتـــــــر هایی که لباســـــــای

 

خواهـــــــــــر کوچــکــــتــــرشونــــــــ رو می پوشـــــــــــــن

 

 تا کـــه یهــــ مشــــتـــــ آشــــــ×ــــــغــــــــــال نگاشــــــونــــــ کـــنــــن .

 

حــــــــ×ــــالــــــم از دخــــــــترهـــــای صـــــــف بســـتــــه پــــای تلفــــــتن عــــــمومی بـــــــهم میــــخوره

 

حـــــــــ×ـــــــــــالــــــــــم از رنـــــگ  رژ تنـــــــ×ـــــــــدشـــــــــون ،

 

از آرایــــــــــــــــش وحشتنــــــــاکـــــشون ،

 

از بچگیــــــــتشون  بـــــــتهم مــــــی خوره .

 

حـــــــــــــ×ـــــــــــالــــــــم از ســــــــرفـــــه های پســـــرامــوقـــع سیــــــ×ــــــگـــار کشیدنشون  بهم می خوره .

 

حــــــ×ـــــــالــــ×ـــــم از دروغ هایی که به خانواده هاشـــــون میگن بهـــــم میخوره

 

حـــــــ×ـــــالـــــــــم بهم می خوره ازاون بابایی که با سگک کمر بند دختـــــرش رو کبود می کنه ،

 

 حالم بهم می خوره از اون سیگاری که رو تن دختر بدبخت خاموش می شه  .

 

حالم از اون دادشی بهم می خوره که از ترس خراب شدن خواهرش

 

 اونو کشت .

 

 حــــــــ×ــــــــــالم ازین قانونی که اون پدر بیمار رو مجازات نمی کنه بهم می خوره .

 

حالم از اون برادری که هر غلطی بخواد

با دخترهای مردم بخواد میکنه

 ولی خواهـــــ×ــــــــرش حق نفــــــــــ×ــــس کشیدن هم نداره  .

 

 

 حــــــــــ×ــــــــــــالم بهم می خوره ازاین طرزه فکری که

 

 برای پسر ها داشتن ده هزار دوست دختر افتخاره

 

ولی برای دختر حرف زدن با هم دانشگاهیشون ننگ و آبرو ریزی و بی ناموسیه .

 

حالم بهم می خوره از اون خواننده ای که

 

 این مزخرفات رو آهنگ می کنه به خورد مردم می ده . .

 

حالم از کلمه داف بهم می خوره

 

حالم ازون مذهبی جانماز آبکش بهم می خوره

 

 که از دین فقط صیغه موقتش رو می فهمه .

 

حالم بهم میخوره از اون احمق هایی که فکرمیکنن


 با گفتن چهار تا کلمه عربی گند کاریهاشون حلال می شه .

 

 

 حالم از خودم بهم می خوره که سکوت می کنم .

 


 

| پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲|16:48 | آناهیتا |

زَن جنس عجیبیــی دارد..


چِشــــــم هآیَش رآ که ببندی...


دید دلش بیشتر می شود

دِلش رآ که می شکنی..


بآرآن لطآفت از چشمهآیش جآری میشود..!


اِنگآر خلق شده تا...


روی "عشق"را کم کند!
 

| پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲|16:31 | آناهیتا

دختری به ارتفاع ۱متر و ۲۰سانتیمتر در رستورانی کار میکند ،

روزی رستوران مورد حمله افراد مسلح قرار میگیرد

و فرد مسلحی به ارتفاع ۱متر و ۷۵سانتی متر

گلوله ای را با تفنگ کالیبر ۴۵ مستقیما به سوی دختر شلیک میکند ؛

اگر سرعت گلوله حدود ۹۰متر بر ثانیه باشد ،

حداقل ارتفاع کلیپس چقدر باشد تا گلوله به دختر اثابت نکند ؟

(g~10 و از اصطحکاک بین گلوله و کیلیپس صرف نظر کنید

۱- ۱۰متر

۲- ۲۰۰متر

۳- ۳۰۰متر

۴- مسئله ناقص است چون به ارتفاع پاشنه کفش نیز نیاز داریم !

“سراسری ریاضی ۹۲″

| پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲|16:26 | آناهیتا

درد داشـــــــــــــــت ...


وقتی دلم ســ×ــــــوخت تازه دلــــــــش  خنـــــــ ـــک شـــــــــد

| پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲|8:52 | آناهیتا

ایــــــــن قـــــــدر مـــــــــرا از رفــتـنـــت نتــــــــرســــــان

مانـــــــدن کنــــــــار مـــ[]ــــن لیاقــــــــــ×ــــــــــت می خواست نه بهانــــــــه

می خواهی بروی بــــــــ×ـــــــــرو … بلند می گویم به درکــــــــــــ که رفتی …

| پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲|8:50 | آناهیتا

در این دنیــــ ـــای امروزی به هرکسى “وابستــ ــــه” میــــ*ــشى باید به این هم عادتـــــ ـــــ


کنـــــــــى که یک دفعه “وا” مى


دهند و پرونده عشـــــــــــــــــق “بسته” مى شود …

| پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲|8:45 | آناهیتا

دفتر عشـــق كه بسته شـد
ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونيكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
براي فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتي ميگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازي عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نميكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
دوسـت ندارم چشماي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تير خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواين التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ــــــ

.-

| چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲|10:16 | آناهیتا |

نترس جانم!


ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست


تو دروغت را بگو
.

| دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲|11:43 | آناهیتا

مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...
| دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲|11:40 | آناهیتا

وفا ! یعنی این که :


بعد از رفتنت

 


حتی نگذاشتم کسی بفهمد مرا دور زدی !

| دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲|11:13 | آناهیتا

خدایا خسته ام! از غریبــه بــودن بیــن ِ این آدمـ ها از بـے کسـے از ایـــن کـه

از جنـس

 

ِ آدمـ های اطرافــم نیستــم

 

 

 

از اینکه همه تا میفهمــن از خودشــون نیستــم رفتارشــون باهامـ عوض میشـه

 

 خدایــا! تو بـا مــن باش.. .

| چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲|16:17 | آناهیتا

حرفم با شماست:

آره با شمایی که دل صاف و ساده و مهربونی داری …

دل نبند به جمله هایی مثل:

تو عشق منی…

تو دنیای منی…

تا ابد کنارت میمونم…
تو زندگیِ منی…

تو بری من میمیرم…

و …

اینا همش...کـشــــکـه...

دلتو سفت بچسب!!

| دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲|13:56 | آناهیتا

تـــــــــــنــــــهـــــــــایی یعنـــــــــــی:

خودتــــــــــ بنویســــیــــــــــــو خودتـــــــــــ هـــــــــــم خوشـــــــــــــــــت بیــــــــــاد !

| دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲|13:54 | آناهیتا

گاهی وقتا میشه آدم دلش می گیره

می خواد با یکی درد و دل کنه بهش بگه چی تو دلشه اما یا کسی را نداره بهش حرف دلش را

بزنه یا اینکه نمی تونه به کسی بگه

انوقت هست که آرزوی مرگ میکنه


| دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲|13:51 | آناهیتا

| دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲|13:48 | آناهیتا

وقتی کسی به عشقش میگه آیکون های متحرک صورتینفسمیآیکون های متحرک صورتی !
یعنی نمیشه آیکون های متحرک صورتینفسمآیکون های متحرک صورتی رو با کسی آیکون های متحرک صورتیقسمتآیکون های متحرک صورتیکنم !
یعنی آیکون های متحرک صورتی
آدمآیکون های متحرک صورتی باش و فقط مال من باش !
یعنی آیکون های متحرک صورتیچشماتآیکون های متحرک صورتی باید فقط منو ببینه
بفهم لطفا . .

| دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲|13:47 | آناهیتا |

خـــــــ×ـــــــــدا...!!!!!


آســـــــــــــــمانتــــــــــــ چــــــــه مــــــــــــــزه ايـــــــــــــــست ؟؟؟؟خــــســـــــــته شــــــــــــدم از بــــــــس زميـــــــــــــــن خــــــــوردم!!!!!!!!

| دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲|13:24 | آناهیتا

رو پاکـــــ×ــــت سیــــــــ×ــــــگار نوشته بود


“سیگار برای شما واطرافیانتــــــــان زیـــــــانـــ آور است”


تو دلــــــ×ــــــــــم گفتم: تو یه نفر اطراف من پیدا کن


قول میدم به خاطر اونم که شده سیگارو ترک کنم!!!!

| چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲|15:31 | آناهیتا

میگن سیــــــــ×ـگار به آدم آرامـــــــــش میده


کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نـــــــخ سیــــــ×ـــگار باشه …
.

| جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲|8:31 | آناهیتا

هوس سیـــــــــ×ـــگار کشیدن روی پشت بام


چند وقتیه به جونم افتاده


دلم میخواد به آسمون نزدیکتر بشم


دودش که اذیتت نمیکنه خــــــــــــــــــــــــدا…!

| جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲|8:27 | آناهیتا

حالت تهوع دارم !!!


این حالت تهوع لعنتـــــــــــــــ×ـی با هـــــــ×ـوای آزاد و قرص درست نمیشود


علاجش ….


فقط بالا آوردنـــــــ فوشــــــ هایی استـــ که بهـــــ دیگرانـــــ بدهکارمـــــ . . .
.

| پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲|9:20 | آناهیتا

عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیــــــــــــــ×ـگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن …

 


مَشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم …

| سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲|14:57 | آناهیتا

کــآش روزهــآے زنــدگــے اَم کــوتـآه بود . .


بــه تـِعدآد نــَפֿــ هـآے یــک پـآکــَت ســیگــآر . .


کــَم اَســت ، مـے دآنــَم . .


اَمـآ بـآ عـِشــق تـو בوב مــے شـُבَنـב وَ بــَر بـآב مــے رَفـتـَنـב

| سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲|14:56 | آناهیتا

 

یه وقتایی اینقد آدم زندگیش غمناک میشه ک دوست داره یکی یهو بگه کااات.. عالی بود عالی


خسته نباشین بچه ها

 

واسه امروز بسه

| سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲|14:53 | آناهیتا

از وقتی که نیستی.


خدا میداند…


چقدر آب به صورتم پاشیده ام…!


لعنتی…


این کابوس انقدر واقعی است که از خواب بیدار نمیشوم
!

| سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲|14:49 | آناهیتا

تـــــــ ــــو کــــــه مــیدانســــتی بــــا چــــــ ــه اشــــ ـــتیـــ ـــاقی…خـــــــودم را قســــمت


میـــــکنم

پــــس چــــــ ــــرا …زودــــــ ـــتر از تکــــــــه تکـــــــــه شــــــدنم…جـــــــوابـــــ ــــم


نــــــ ـــکردی…برای

خدافــــــظی …خــــــــیلی دیر بود…خیلی دیــــــــر !!

| سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲|14:45 | آناهیتا

مهــــ ـــــم نیســــ ـــت از بیرون چه طور به نظر میام !


کسایی که درونمو می بینن واسم کافین !


واسه اونایی که از رو ظاهرم قضاوت می کنن حرفی ندارم !


همون بیرون بمونن واسشون بسه !

| دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲|17:6 | آناهیتا

گاهــــــ ــی احســــــاس میکنــی کـــه اگـــــه وقــــت بــــذاریـــ و بــــه یـــــه سیـــب زمیـــنی

 

پــــختــــه عشـــــــــــــــــــــق بــورزیــــ

 


بیشـــــــتر جـــــــواب میـــــــده تــــا بـــــه بعضـــــــــی آدمــــــــا...

 

 


.

| دوشنبه هشتم مهر ۱۳۹۲|19:27 | آناهیتا